ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Home ] Up ] ΦΥΣΙΚΗ-APPLETS ] 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ] ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΣ ] ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ] ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ]

 

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχος του φυλλαδίου αυτού είναι να περιγράψει σε γενικές γραμμές τον τρόπο προαγωγής και απόλυσης από τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και παράλληλα να δώσει τη βασική πληροφόρηση για τις διαδικασίες και τον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χωρίζεται σε δυο μέρη, στο πρώτο μέρος περιγράφεται κυρίως ο τρόπος προαγωγής και απόλυσης από το Ενιαίο Λύκειο και στο δεύτερο αναλύεται ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 και εφεξής.

Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί από την αρχή ότι οι τελικές εξετάσεις προαγωγής και απόλυσης από το Λύκειο δεν είναι εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ήταν παλαιότερα οι γενικές εξετάσεις.

Στα πλαίσια αυτά οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις που διενεργούνται στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Λυκείου επιδιώκουν να διαπιστώσουν το βαθμό αφομοίωσης των διδαχθέντων στην κάθε τάξη και το βαθμό ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή.

Αυτό το στόχο εξυπηρετούν και οι εξετάσεις των μαθημάτων που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, οι οποίες παράλληλα προσδίδουν αντικειμενική αξιοπιστία και ισοτιμία στο απολυτήριο που χορηγούν τα Ενιαία Λύκεια οπουδήποτε και αν χρησιμοποιείται αυτό.

 

Η αντικειμενική διαδικασία της γραπτής εξέτασης των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών προσαρμοσμένοι μάλιστα κατά τρόπο που να δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο γραπτό απ’ ότι στον προφορικό βαθμό.

Για το λόγο αυτό και θα δίδεται στο εξής σε κάθε απόφοιτο του Ενιαίου Λυκείου εκτός από το απολυτήριο και μια βεβαίωση στην οποία θα περιλαμβάνονται μόνο τα βαθμολογικά δεδομένα που προσδιορίζουν τα μόρια πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τα μαθήματα στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής.

 

Τα μαθήματα των δυο αυτών τάξεων διακρίνονται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα σε μαθήματα τα οποία:

  • εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων κάθε λυκείου χωριστά),
  • εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια),
  • δεν εξετάζονται γραπτά.

Τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται κατά κανόνα γραπτά σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Κατ΄ εξαίρεση στο μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” ο μαθητής μπορεί να εξεταστεί με αίτησή του σε εθνικό επίπεδο, εφόσον επιθυμεί η επίδοσή του σ΄αυτό να ληφθεί υπόψη στη βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαφορετικά το μάθημα αυτό το εξετάζεται, όπως και τα άλλα επιλογής, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ -

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα με βάση τις προφορικές εξετάσεις, τις επιδόσεις στα πρόχειρα διαγωνίσματα, τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες και τη γενικότερη παρουσία του στην τάξη. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται με τον προφορικό βαθμό κάθε τετραμήνου.

 

Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων, εκτός και αν αυτός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των τριών μονάδων από το γραπτό βαθμό, οπότε προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά τρεις (3) μονάδες. Ειδικότερα:.

Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος από τρεις μονάδες του γραπτού, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά τρεις μονάδες.

Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος περισσότερο από τρεις μονάδες του γραπτού, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά τρεις μονάδες. Ο μαθητής στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του προφορική επανεξέταση, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση στο λύκειο του αμέσως μόλις ανακοινωθεί η βαθμολογία. Η επανεξέταση γίνεται, εντός τριών ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, από τριμελή επιτροπή στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Ο βαθμός της επιτροπής αυτής αντικαθιστά τον αρχικά προσαρμοσμένο βαθμό του διδάσκοντα μόνο αν είναι μεγαλύτερος του, διαφορετικά παραμένει ο προσαρμοσμένος αρχικά προφορικός βαθμός. Και ο βαθμός της επιτροπής αυτής, εφόσον διαφέρει του γραπτού βαθμού περισσότερο από τρεις μονάδες, προσαρμόζεται με τον παραπάνω τρόπο, ώστε να διαφέρει από το γραπτό μόνο κατά τρεις μονάδες.

Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους.

 

Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού, όπως διαμορφώνεται τελικά σύμφωνα με τα παραπάνω, και του γραπτού βαθμού.

 

Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας).

 

Ο μαθητής προάγεται από τη Β΄ τάξη ή απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην αντίστοιχη τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Αν ο Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι μικρότερος του 9,5, η προσαρμογή του προφορικού βαθμού επαναλαμβάνεται κατά τρόπο ώστε ο προφορικός να μη διαφέρει του γραπτού περισότερο ή λιγότερο από πέντε (5) μονάδες. Με βάση τη νέα αυτή αναπροσαρμογή επαναπροσδιορίζεται ο τελικός βαθμός των μαθημάτων και κατά συνέπεια ο Γενικός Μέσος Όρος για το μαθητή. Εφόσον ο νέος αυτός Γενικός Μέσος Όρος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 9,5 τότε ο μαθητής προάγεται με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθεί με δήλωσή του, που υποβάλλει στο λύκειο, την προαγωγή του με αυτόν τον τρόπο. Στα πιστοποιητικά σπουδών και στην καρτέλα του μαθητή, που προάγεται με αυτόν τον τρόπο, αναγράφονται οι βαθμοί των μαθημάτων και ο Γενικός Μέσος Όρος, όπως προέκυψαν με την αρχική προσαρμογή των συν, πλην τριών μονάδων. Δηλαδή, ο μαθητής στην περίπτωση αυτή προάγεται με Γ.Μ.Ο μικρότερο του 9,5.Στο μαθητή της τελευταίας τάξης που προάγεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου.

 

Ο βαθμός του απολυτηρίου διαμορφώνεται από το Γενικό Μέσο Όρο των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Συγκεκριμένα ο Γ.Μ.Ο. της προτελευταίας τάξης συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου κατά 30% και αυτός της τελευταίας τάξης κατά 70%. Δηλαδή, ο βαθμός απολυτηρίου είναι = (Γ.Μ.Ο. Β΄ τάξης Χ 0,3) + (Γ.Μ.Ο. Γ΄ τάξης Χ 0,7). Αν ο Γ.Μ.Ο. της προτελευταίας τάξης είναι ίσος ή μικρότερος του βαθμού της τελευταίας τάξης, δεν λαμβάνεται υπόψη και βαθμός του απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. της τελευταίας τάξης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής στους αποφοίτους Λυκείου που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χορηγείται “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” στην οποία αναγράφονται τα βαθμολογικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” χορηγείται μόνο σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου το έτος που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως τελειόφοιτοι (μαθητές τελευταίας τάξης) είτε ως κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. Αν κάποιος για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός νόμιμης απαλλαγής, δεν πάρει μέρος στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν του χορηγείται “ΒΕΒΑΙΩΣΗ”.

Ειδικότερα, κάθε χρόνο “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” χορηγείται:

α) Στους τελειοφοίτους (μαθητές της τελευταίας τάξης) Ενιαίου Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των εννέα μαθημάτων (ή των δέκα, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”) που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο.

β) Στους κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου (παλαιότερου σχολικού έτους) οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου, τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.

γ) Στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου λυκείου οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου, τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα.

Στη βεβαίωση αναγράφονται ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, ο βαθμός πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και ο γενικός βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Προφορικός βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο προφορικός βαθμός, όπως αυτός προκύπτει μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ώστε να μη διαφέρει του γραπτού βαθμού του τελευταίου έτους εξέτασης περισσότερο ή λιγότερο των τριών μονάδων.

 

Γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος είναι η επίδοση που σημείωσε ο κάτοχος της βεβαίωσης στο μάθημα αυτό στις τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Επισημαίνεται ότι πάντα λαμβάνεται υπόψη η επίδοση της πιο πρόσφατης εξέτασης.

 

Βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού με συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθμού με συντελεστή 0,7. Δηλαδή για την πρόσβαση ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την προαγωγή στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος είναι διαφορετικός από το βαθμό ετήσιας επίδοσης του ίδιου μαθήματος στο απολυτήριο, εκτός και αν συμπίπτουν απόλυτα ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός. Για τις περιπτώσεις εκείνες που, για διάφορους νόμιμους λόγους, (όπως στους κατ΄ οίκον διδαχθέντες ή στους απόφοιτους παλαιού τύπου λυκείου) δεν υπάρχει προφορικός βαθμός σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ως τελικός βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός στις τελικές εξετάσεις.

 

Βαθμός πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης τάξης στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο κάτοχός της βεβαίωσης. Διευκρινίζεται ότι:

  • Για όσους εξετάζονται στο μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” σε εθνικό επίπεδο ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
  • Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του τρέχοντος έτους βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης είναι αυτός με τον οποίο προήχθησαν πέρυσι από την τάξη αυτή στην τελευταία τάξη.

 

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:

Για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου διαμορφώνεται από τους βαθμούς πρόσβασης των δυο τελευταίων τάξεων. Ειδικότερα, στη διαμόρφωσή του γενικού βαθμού πρόσβασης συμμετέχει κατά 30% ο βαθμός πρόσβασης της Β΄ τάξης και κατά 70% αυτός της Γ΄, όπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις. Αν ο βαθμός της προτελευταίας τάξης είναι ίσος ή μικρότερος από τον αντίστοιχο της τελευταίας τάξης, τότε ως γενικός βαθμόςόπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις. Αν ο βαθμός της προτελευταίας τάξης είναι ίσος ή μικρότερος από τον αντίστοιχο της τελευταίας τάξης, τότε ως γενικός βαθμόςόπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις. Αν ο βαθμός Σημειώνεται ότι, για τη γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους με ενιαίο τρόπο και τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα της επιλογής, το Υπουργείο Παιδείας συγκεντρώνει στο τέλος κάθε τετραμήνου τους προφορικούς βαθμούς όλων των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Απευθείας από τα βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνει, επίσης, και τους γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ακριβούς καταχώρισης των βαθμών στο μηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου Παιδείας από το οποίο, αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, θα τυπωθούν μηχανογραφικές καταστάσεις κατά λύκειο. Οι καταστάσεις αυτές θα σταλούν στα λύκεια, προκειμένου να ελεγχθούν τόσο από τους καθηγητές του λυκείου όσο και από τους ενδιαφερόμενους.

 

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω βεβαίωση φέτος θα χορηγηθεί:

 

α) Με την ένδειξη “έτος εξέτασης 2001”:

- στους μαθητές της Γ΄ τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των εννέα μαθημάτων (ή των δέκα, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο.

- σε όσους απέκτησαν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 και οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη. Αν ο μέσος αυτός όρος διαφέρει περισσότερο από τρεις μονάδες από το νέο γραπτό, τότε προσαρμόζεται με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ώστε ο προφορικός βαθμός να διαφέρει από το γραπτό κατά τρεις μονάδες. Επισημαίνεται ότι, αν ο προφορικός αυτός βαθμός είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από τρεις μονάδες, δεν ισχύει η δυνατότητα προφορικής επανεξέτασης.

Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε μάθημα στο οποίο, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθμό, λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για τους υπολογισμούς των βαθμών πρόσβασης μόνο ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά.

Για τον υπολογισμό του νέου γενικού βαθμού πρόσβασης λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, ο βαθμός προαγωγής από τη Β΄ τάξη μόνο αν αυτός είναι μεγαλύτερος του νέου βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης (ο βαθμός προαγωγής από τη Β΄ τάξη είναι πάντα αυτός που διαμορφώθηκε, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το έτος προαγωγής από την τάξη αυτή και δεν επαναπροσδιορίζεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις).

- στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τον προσεχή Ιούνιο στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα. Βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αυτών.

 

β) Με την ένδειξη “έτος εξέτασης 2000”:

- σε όσους απέκτησαν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση με βάση την περυσινή τους βαθμολογία για το 10% των θέσεων. Στη βεβαίωση που χορηγείται στους αποφοίτους αυτούς, ως βαθμοί πρόσβασης των μαθημάτων αναγράφονται οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πέρυσι σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τη νομοθεσία που ίσχυε πέρυσι (μέσος όρος προφορικού και γραπτού βαθμού), ως βαθμός πρόσβασης της Β΄ και Γ΄ τάξης αναγράφεται κατά περίπτωση ο αντίστοιχος Γ.Μ.Ο. προαγωγής τους από τις τάξεις αυτές και ως γενικός βαθμός πρόσβασης αναγράφεται ο βαθμός απολυτηρίου, όπως προέκυψε πέρυσι. Δεν θα υπολογιστεί, δηλαδή, ο βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων της τάξης και ο γενικός βαθμός πρόσβασης με βάση τις νέες ρυθμίσεις.

- στους αποφοίτους παλαιού ή άλλου τύπου λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 1999-2000 στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου που διενεργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα και οι οποίοι επιθυμούν να είναι ξανά υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση με βάση την περυσινή τους βαθμολογία. Στη βεβαίωση που χορηγείται στους υποψηφίους αυτούς αναγράφονται ως βαθμοί πρόσβασης των μαθημάτων αυτών οι αντίστοιχοι βαθμοί της γραπτής επίδοσής τους στις εξετάσεις του σχολ. Έτους 1999-2000 σε όλα τα μαθήματα και ως γενικός βαθμός πρόσβασης ο Μ.Ο. των βαθμών αυτών.

Η βεβαίωση πρόσβασης χορηγείται μόνο σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχός της συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη βελτίωση των βαθμολογικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να συμμετάσχει απόφοιτος στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές μαζί με την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του.

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση πρόσβασης ακυρώνεται και δεν ισχύει πλέον αν ο κάτοχος της, που δήλωσε συμμετοχή στις εξετάσεις, πήρε μέρος σ΄ αυτές έστω και αν δεν εξετάστηκε για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα μαθήματα.

 

Ειδικά για το τρέχον έτος, στους αποφοίτους Ενιαίου ή παλαιού τύπου Λυκείου που θα είναι υποψήφιοι με το 10% οι βεβαιώσεις θα χορηγηθούν μετά τη λήξη των εξετάσεων του προσεχούς Ιουνίου και εφόσον δεν θα έχουν πάρει μέρος στις εξετάσεις σε κανένα από τα εννέα εξεταζόμενα μαθήματα ούτε στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της τελευταίας τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι αποκτούν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου με εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απολυτήριό τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο με την ειδική κατηγορία (Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό, πάσχοντες από κάποιον σοβαρό λόγο ασθένειας από αυτούς που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του φυλλαδίου αυτού) στην οποία ενδεχόμενα εμπίπτουν. Οι απόφοιτοι αυτοί μπορούν, επίσης, από την επόμενη χρονιά από αυτή της αποφοίτησής τους, εφόσον το επιθυμούν, να πάρουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ως απόφοιτοι και να ενταχθούν στο σύστημα.

 

Διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου παλαιοτέρου έτους που επανεξετάζεται μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτήν που φοίτησε στο Ενιαίο λύκειο. Στην περίπτωση αυτή σε όσα μαθήματα δεν είχε παρακολουθήσει στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου ως βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Οι απόφοιτοι Λυκείου παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν νέα βεβαίωση, πρέπει να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση - δήλωση στην οποία θα δηλώνουν και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν.

Η αίτηση - δήλωση είναι έντυπη και υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του ΜΑΡΤΊΟΥ:

-στο λύκειο που αποφοίτησαν, αν πρόκειται για αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου

-στο Ενιαίο Λύκειο που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση την πρώτη φορά συμμετοχής τους ή στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας τους Ενιαίο Λύκειο, αν πρόκειται για αποφοίτους διαφορετικού τύπου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Από το επόμενο έτος μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται και η βεβαίωση του προηγούμενου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που κατέχει ο ενδιαφερόμενος ή, αν μετέχει για πρώτη φορά, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι συμμετέχει για πρώτη φορά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Δικαίωμα εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου:

α) Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

β) Άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, οι οποίοι απέκτησαν τη βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και είναι κάτοχοι της ανωτέρω βεβαίωσης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο που αναφέρεται παρακάτω στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ για εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος με αυτό που απέκτησαν τη βεβαίωση. Δηλαδή, όσοι αποκτήσουν τη βεβαίωση το 2001 μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο το 2001 και να είναι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

Μπορεί βέβαια με την ίδια βεβαίωση (χωρίς επανεξέταση) να υποβάλλουν μηχανογραφικό και οποιοδήποτε άλλο επόμενο έτος, όμως θα είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων. Δηλαδή, το 2001 μπορούν χωρίς νέα εξέταση να είναι υποψήφιοι στο 10% όσοι πήραν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου το έτος 2000, το 2002 όσοι θα πάρουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις το 2001, καθώς και αυτοί που εξετάστηκαν το 2000 κ.ο.κ.

 

Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου μπορούν οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν να επανεξετάζονται στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προγενέστερη βεβαίωση.

 

Η εισαγωγή των υποψηφίων με το σύστημα του απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση τη βαθμολογία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τις σχολές εκείνες οι οποίες, λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες. Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις ή δεξιότητες διαπιστώνονται ή με ειδικές εξετάσεις (εισαγωγικές) στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες ή με προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο μετά το τέλος των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Οι σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που το γνωστικό τους αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, οι οποίες διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες ή με προκαταρκτικές εξετάσεις είναι:

 

 1. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα και τα απαιτούμενα αντίστοιχα μαθήματα είναι:

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων, Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”, “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
 • Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ”, “ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (DICTEE)”.
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ.

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας.

 • Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, της ειδίκευσης “Ισπανικής γλώσσας και Πολιτισμού” του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και των τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
 • Κατεύθυνση Μετάφρασης και Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται εξέταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες:. ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

 

 1. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για τις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των σχολών αυτών απαιτείται να διαπιστωθεί πριν την εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει κάθε μια από τις συγκεκριμένες σχολές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίδονται:

- Για τις στρατιωτικές σχολές από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού Αθήνας (Πανεπιστημίου 9Α) στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού 32.20.046, 32.20.245, για τις σχολές ναυτικού: 33.11.218, 33.11.217 και για τις σχολές της αεροπορίας: 33.21.418 και 32.21.489 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 031- 85.00.60 και 89.33.78, καθώς και στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία

- Για τις σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στα τηλέφωνα: 69.80.910 και 69.28.510, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

- Για τις σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών (τηλ. 41.28.060, 41.91.259, 42.24.000) και το Γραφείο Πολίτη (τηλ. 41.91.480, 41.91.296) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Νοταρά 92 Πειραιάς), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΥΕΝ http//www.Yen. gr και τις ίδιες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

 

 1. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης Λυκείου.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό, εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75 Α'), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ότι στο νομό που διαμένει δεν υπάρχει ιατρός του δημοσίου, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΗΚΟΣ (βάρος σφαίρας 6κ.) (50 μ. ελεύθερο)

 

20 μέχρι 52" 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω μέχρι - 29"

19 52"1 - 52"5 6.19μ. - 6.05μ. 13.99μ. - 13.60μ. 29"1 - 30"0

18 52"6 - 53" 6.04μ. - 5.90μ. 13.59μ. - 13.20μ. 30"1 - 31"0

17 53"1 - 53"5 5.89μ. - 5.75μ. 13.19μ. - 12.80μ. 31"1 - 32"0

16 53"6 - 54" 5.74μ. - 5.60μ. 12.79μ. - 12.40μ. 32"1 - 33"0

15 54"1 - 54"5 5.59μ. - 5.45μ. 12.39μ. - 12.00μ. 33"1 - 34"0

14 54"6 - 55" 5.44μ. - 5.30μ. 11.99μ. - 11.60μ. 34"1 - 35"0

13 55"1 - 55"5 5.29μ. - 5.15μ. 11.59μ. - 11.20μ. 35"1 - 36"0

12 55"6 - 56" 5.14μ. - 5.00μ. 11.19μ. - 10.80μ. 36"1 - 37"0

11 56"1 - 56"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.79μ. - 10.40μ. 37"1 - 38"0

10 56"6 - 57" 4.84μ. - 4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38"1 - 39"0

9 57"1 - 57"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.99μ. - 9.60μ. 39"1 - 40"0

8 57"6 - 58" 4.54μ. - 4.40μ. 9.59μ. - 9.20μ. 40"1 - 41"0

7 58"1 - 58"5 4.39μ. - 4.25μ. 9.19μ. - 8.80μ. 41"1 - 42"0

6 58"6 - 59" 4.24μ. - 4.10μ. 8.79μ. - 8.40μ. 42"1 - 43"0

5 59"1 - 59"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.39μ. - 8.00μ. 43"1 - 44"0

4 59"6 - 60" 3.94μ. - 3.80μ. 7.99μ. - 7.60μ. 44"1 - 45"

3 60"1 - 60"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.59μ. - 7.20μ. 45"1 - 46"0

2 60"6 - 61" 3.64μ. - 3.50μ. 7.19μ. - 6.80μ. 46"1 - 47"0

1 61"1 - 61"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.79μ. - 6.40μ. 47"1 - 48"0

0 61"6 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48"1 και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΜΗΚΟΣ (βάρος σφαίρας 4κ.) 50 μ. ελεύθερο)

 

20 μέχρι 26"5 5.15μ. και άνω 11.00μ. και άνω έως 31"0

19 26"6 - 27" 5.14μ. - 5.00μ. 10.99μ. - 10.60μ. 31"1 - 32"0

18 27"1 - 27"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.59μ. - 10.20μ. 32"1 - 33"0

17 27"6 - 28" 4.84μ. - 4.70μ. 10.19μ. - 9.80μ. 33"1 - 34"0

16 28"1 - 28"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.79μ. - 9.40μ. 34"1 - 35"0

15 28"6 - 29" 4.54μ. - 4.40μ. 9.39μ. - 9.00μ. 35"1 - 36"0

14 29"1 - 29"5 4.39μ. - 4.25μ. 8.99μ. - 8.60μ. 36"1 - 37"0

13 29"6 - 30" 4.24μ. - 4.10μ. 8.59μ. - 8.20μ. 37"1 - 38"0

12 30"1 - 30"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.19μ. - 7.80μ. 38"1 - 39"0

11 30"6 - 31" 3.94μ. - 3.80μ. 7.79μ. - 7.40μ. 39"1 - 40"0

10 31"1 - 31"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.39μ. - 7.00μ. 40"1 - 41"0

9 31"6 - 32" 3.64μ. - 3.50μ. 6.99μ. - 6.60μ. 41"1 - 42"0

8 32"1 - 32"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.59μ. - 6.20μ. 42"1 - 43"0

7 32"6 - 33" 3.34μ. - 3.20μ. 6.19μ. - 5.80μ. 43"1 - 44"0

6 33"1 - 33"5 3.19μ. - 3.05μ. 5.79μ. - 5.40μ. 44"1 - 45"0

5 33"6 - 34" 3.04μ. - 2.90μ. 5.39μ. - 5.00μ. 45"1 - 46"0

4 34"1 - 34"5 2.89μ. - 2.75μ. 4.99μ. - 4.60μ. 46"1 - 47"0

3 34"6 - 35" 2.74μ. - 2.60μ. 4.59μ. - 4.20μ. 47"1 - 48"0

2 35"1 - 35"5 2.59μ. - 2.45μ. 4.19μ. - 3.80μ. 48"1 - 49"0

1 35"6 - 36" 2.44μ. - 2.30μ. 3.79μ. - 3.40μ. 49"1 - 50"0

0 36"1και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ. και κάτω 50"1 και άνω

Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2 για τον υπολογισμό των μορίων.

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

 

- Τμήματα Λογοθεραπείας: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

- Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, όποιος δεν διαθέτει υψηλό μουσικοθεωρητικό επίπεδο και καλλιτεχνικές δεξιότητες στο πιάνο ή στο βιολί ή στη φωνητική ή στη βυζαντινή μουσική που αντιστοιχούν σε ειδικότητες οι οποίες λειτουργούν στο τμήμα.

- Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.

-Τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία σ΄ αυτά γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, όμως, λόγω χρήσης και ξένης βιβλιογραφίας οι εισαγόμενοι διευκολύνονται στις σπουδές τους, αν γνωρίζουν πολύ καλά μια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με το σύστημα που καθιερώνει ο νόμος 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, οι σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ, των ΤΕΙ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και οι Στρατιωτικές και οι λοιπές σχολές που υπάγονται στο σύστημα έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε επιστημονικά πεδία, τα οποία είναι:

  1. Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει κύρια τις θεωρητικές σχολές, όπως φιλολογικές, νομικές, κοινωνιολογικές κλπ,
  2. Θετικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει σχολές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κλπ,
  3. Επιστημών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές κλπ σχολές,
  4. Τεχνολογικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές κλπ σχολές και
  5. Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει τις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές κλπ σχολές.

Αναλυτικά η κατάταξη των τμημάτων στα παραπάνω επιστημονικά πεδία παρατίθεται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου.

 

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Από το ενιαίο σύστημα εισαγωγής εξαιρούνται το τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και το τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται κατ’ εξαίρεση του γενικού συστήματος, με βάση τα βαθμολογικά στοιχεία της βεβαίωσης πρόσβασης και του βαθμού που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεμιά από τις σχολές αυτές, στις οποίες κατατίθενται και η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τις σχολές αυτές δίδονται και οι σχετικές πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής σε αυτές.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η εισαγωγή στις παραπάνω σχολές και στα τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δυο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δυο ειδικά μαθήματα. Προϋπόθεση πάντα για να ληφθούν υπόψη οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων είναι ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα (1-20). Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας.

 

Ειδικότερα οι συντελεστές είναι:

- 8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης,

- 1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας και για το μάθημα που το αντικαθιστά 0,9,

- 0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας και για το μάθημα που το αντικαθιστά 0,4 και

- 1 ή 2 για το ειδικό μάθημα ανάλογα με το τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τμήμα ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος και της πρακτικής δοκιμασίας είναι:

- 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου.

- 2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου

- 1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ και

- 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

 

 • Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο είναι:

 

Ι. Επιστημονικό πεδίο “Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών”

α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)

β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)

 

ΙΙ. Επιστημονικό πεδίο “Θετικών Επιστημών”

α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)

β) Φυσική (“Φυσική”, υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

 

ΙΙΙ. Επιστημονικό πεδίο “Επιστημών Υγείας”

α) Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης )

β) Χημεία (“Χημεία”, υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και “Χημεία - Βιοχημεία”, υποχρεωτικό μάθημα κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής τεχνολογικής κατεύθυνσης).

 

ΙV. Επιστημονικό πεδίο “Τεχνολογικών Επιστημών”

α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)

β) Φυσική (“Φυσική”, υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

 

V. Επιστημονικό πεδίο “Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης”

α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).

 

Όσοι προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, μπορούν να αντικαταστήσουν τα μαθήματα αυτά με τα ακόλουθα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου κατά επιστημονικό πεδίο αντίστοιχα:

 

Ι. Επιστημονικό πεδίο “Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών”

α) Νεοελληνική Γλώσσα

β) Ιστορία

 

 

ΙΙ. Επιστημονικό πεδίο “Θετικών Επιστημών”

α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

β) Φυσική - Βιολογία.

 

ΙΙΙ. Επιστημονικό πεδίο “Επιστημών Υγείας”

α) Φυσική - Βιολογία

β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

 

ΙV. Επιστημονικό πεδίο “Τεχνολογικών Επιστημών”

α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

β) Φυσική - Βιολογία

 

Για το επιστημονικό πεδίο “Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης” δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Όσοι δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”, δεν θα έχουν βαθμό στο μάθημα αυτό που είναι πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας, με αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των μορίων να μην λαμβάνουν κανένα μόριο από αυτά που αντιστοιχούν στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

Όπου προβλέπεται αντικατάσταση του μαθήματος αυξημένης βαρύτητας από τα μαθήματα “Φυσική - Βιολογία”, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Για κάθε επιστημονικό πεδίο, που επιλέγει ο υποψήφιος, έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμά αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(γεν. βαθμός πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ 100. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(γεν. βαθμός πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε γενικό βαθμό πρόσβασης 17,6 και βαθμό πρόσβασης 18 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19 στην Ιστορία κατεύθυνσης, 16 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 14 στη Φυσική Γενικής Παιδείας, 17 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει:

 • Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =(17,6 χ 8)+(18 χ 1,3) + (19χ0,7)=177,5χ100=17750

για το τμήμα Αγγλικής φιλολογίας, σύνολο μορίων =(17,6 χ 8)+(18 χ 1,3)+(19χ0,7) + (12 Χ 2) =201,5χ100=20150

για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων =(17,6 χ 8)+(18 χ 1,3)+(19χ0,7) + (12 Χ 1) =189,5χ100=18950

 

 • Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων=(17,6 χ 8)+(16 χ 0,9)+(15,5χ0,4)=161,4χ10=16140

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Ο ενδιαφερόμενος να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί. Μαζί με την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλει αντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο παραλαβής με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό το λόγο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (το μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Για φέτος, η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων υπολογίζεται να αρχίσει το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου.

Πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα Ενιαία Λύκεια έντυπο υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου αντίστοιχου με αυτού που παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να το μελετήσουν με ηρεμία και άνεση χρόνου, να καταλήξουν στις επιλογές τους, να τις σημειώσουν πάνω σε αυτό και προσερχόμενοι στην επιτροπή να τις υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο.

 

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρίσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίδει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώριση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το μηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε δύο αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον υποψήφιο, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:

- στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του.

- στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

 

Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίδουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι΄ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δυο επιστημονικά πεδία, από τα οποία επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο γενικό βαθμό πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα με τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες.

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις περυσινές βάσεις.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώνει το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ως πρώτη προτίμηση σημειώνοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ως δεύτερη προτίμηση με την ένδειξη 2 το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση με την ένδειξη 3 το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, που επέλεξε, τη δηλώνει ΜΟΝΟ μια φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

 

Όσοι εμπίπτουν στην ειδική αυτή κατηγορία εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πέρα από τον αριθμό εισακτέων και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων.

Αν σε μια σχολή ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν για την απόκτησή του οι μαθητές αυτοί εξετάστηκαν στα αντίστοιχα μαθήματα σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνιτή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους),από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο ( παγκρέατος, πνευμόνων ) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως,οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%